โครงการจัดการเรียนการสอนและคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

โครงการจัดการเรียนการสอนและคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการจัดเตรียมกำลังคนทางด้านอาชีวะศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อผลิตช่างฝีมือผู้มีความชำนาญงาน และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติโดยแท้จริง

โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยจะเข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.