new

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการจัดเตรียมกำลังคนทางด้านอาชีวะศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อผลิตช่างฝีมือผู้มีความชำนาญงาน และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติโดยแท้จริง โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยจะเข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566...

ในข่วงเดือน มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก HDPE ชั้นนำของประเทศไทย ได้ทำการสนับสนุนท่อและแผ่นHDPE Geomembrane เพื่อก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยการก่อสร้างนี้เป็นโครงการภายใต้ WHA Corporate CSR "Clean Water for Planet" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นทางผ่านของน้ำฝนที่ไหลงสู่คลองวังตโนด และระบบจัดการบำบัดน้ำเสีย ได้ออกแบบให้มีความสามารถบำบัดน้ำเสียได้ประมาณวันละ 800 ลบ./ม....

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแข่งขันรอบสุดท้ายและประกาศผลผู้ชนะ ในโครงการการแข่งขัน Smart Factory IoT Challenge 2020 ปีที่ 2  ทีมที่เข้ารอบทั้ง 7 ทีมได้ทำการนำเสนอแผนงาน ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับทีม Pied Piper จากมหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน Smart Cooling Tower System Development using uRTU and NETPIE ถูกใจกรรมการและทีมผู้จัดงานจากNECTEC NSTDA คว้ารางวัลชนะเลิศ Smart Factory...

คุณสุนันท์ ตั้งจริยา กรรมการบริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ได้เข้ารับประกาศณียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในงาน “Thailand Industry Expo 2018” โดยพิธีมอบประกาศณียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2560-2561 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ในพันธกิจสำคัญของแผนพัฒนาประเทศด้วยการมุ่งส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายท่อ และอุปกรณ์ HDPE ได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการกำหนดนโยบายองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การยึดถือหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามนโยบายของบุคลากรในทุกระดับ ส่งผลให้บริษัทเป็น 1 ใน 420 องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี...

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงาน “งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 4” (4th Thai Geotechnical Conference) ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2...

คุณสุนันท์ ตั้งจริยา กรรมการบริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เข้ารับประกาศณียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในงาน “Thailand Industry Expo 2018” โดยพิธีมอบประกาศณียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2560-2561 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ในพันธกิจสำคัญของแผนพัฒนาประเทศด้วยการมุ่งส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ที่ผ่านมา บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายท่อ และอุปกรณ์ HDPE ได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการกำหนดนโยบายองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การยึดถือหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามนโยบายของบุคลากรในทุกระดับ ส่งผลให้บริษัทเป็น 1 ใน 420 องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ...

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้นำมาตรฐาน สากลในการบริหารงานสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติ โดยทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก SGS (Thailand) Limited ใน พ.ศ. 2560...