Author: webmaster

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการจัดเตรียมกำลังคนทางด้านอาชีวะศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อผลิตช่างฝีมือผู้มีความชำนาญงาน และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติโดยแท้จริง โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยจะเข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566...

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการจัดเตรียมกำลังคนทางด้านอาชีวะศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อผลิตช่างฝีมือผู้มีความชำนาญงาน และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติโดยแท้จริง โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยจะเข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566...

ในข่วงเดือน มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก HDPE ชั้นนำของประเทศไทย ได้ทำการสนับสนุนท่อและแผ่นHDPE Geomembrane เพื่อก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยการก่อสร้างนี้เป็นโครงการภายใต้ WHA Corporate CSR "Clean Water for Planet" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นทางผ่านของน้ำฝนที่ไหลงสู่คลองวังตโนด และระบบจัดการบำบัดน้ำเสีย ได้ออกแบบให้มีความสามารถบำบัดน้ำเสียได้ประมาณวันละ 800 ลบ./ม....

ในข่วงเดือน มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก HDPE ชั้นนำของประเทศไทย ได้ทำการสนับสนุนท่อและแผ่นHDPE Geomembrane เพื่อก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยการก่อสร้างนี้เป็นโครงการภายใต้ WHA Corporate CSR "Clean Water for Planet" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นทางผ่านของน้ำฝนที่ไหลงสู่คลองวังตโนด และระบบจัดการบำบัดน้ำเสีย ได้ออกแบบให้มีความสามารถบำบัดน้ำเสียได้ประมาณวันละ 800 ลบ./ม....

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแข่งขันรอบสุดท้ายและประกาศผลผู้ชนะ ในโครงการการแข่งขัน Smart Factory IoT Challenge 2020 ปีที่ 2  ทีมที่เข้ารอบทั้ง 7 ทีมได้ทำการนำเสนอแผนงาน ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับทีม Pied Piper จากมหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน Smart Cooling Tower System Development using uRTU and NETPIE ถูกใจกรรมการและทีมผู้จัดงานจากNECTEC NSTDA คว้ารางวัลชนะเลิศ Smart Factory...

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแข่งขันรอบสุดท้ายและประกาศผลผู้ชนะ ในโครงการการแข่งขัน Smart Factory IoT Challenge 2020 ปีที่ 2  ทีมที่เข้ารอบทั้ง 7 ทีมได้ทำการนำเสนอแผนงาน ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับทีม Pied Piper จากมหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน Smart Cooling Tower System Development using uRTU and NETPIE ถูกใจกรรมการและทีมผู้จัดงานจากNECTEC NSTDA คว้ารางวัลชนะเลิศ Smart Factory...

คุณสุนันท์ ตั้งจริยา กรรมการบริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ได้เข้ารับประกาศณียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในงาน “Thailand Industry Expo 2018” โดยพิธีมอบประกาศณียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2560-2561 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ในพันธกิจสำคัญของแผนพัฒนาประเทศด้วยการมุ่งส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายท่อ และอุปกรณ์ HDPE ได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการกำหนดนโยบายองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การยึดถือหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามนโยบายของบุคลากรในทุกระดับ ส่งผลให้บริษัทเป็น 1 ใน 420 องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี...

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้นำมาตรฐาน สากลในการบริหารงานสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติ โดยทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก SGS (Thailand) Limited ใน พ.ศ. 2560...

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงาน “งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 4” (4th Thai Geotechnical Conference) ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2...

นอกจากคุณสมบัติทางวัตถุที่ดีเยี่ยมแล้ว HDPE ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ดังนี้ ▪ HDPE ทนต่อการเจริญเติบโตทางชีวภาพและการกร่อน การกร่อนเป็นปัญหาที่มีความสูญเสียมากต่อระบบท่อเหล็ก ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งข้างในและข้างนอกท่อ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพไฮดรอลิก เมืองหลายเมืองบำบัดน้ำเพื่อช่วยให้เกิดสนิมช้าลง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ในท่อเหล็ก ที่อื่นๆเลือกจะใช้วิธีค่าใช้จ่ายสูงอย่างการป้องกันสนิมด้วยแคโธดิก เคลือบพลาสติก หรือการครอบท่อเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของท่อ ต่างกับวัสดุโครงสร้างเหล็กทั่วไป ท่อ HDPE จะไม่ขึ้นสนิมและไม่กร่อน ▪ ความยืดหยุ่นของ HDPE นั้น เมื่อร่วมกันกับการใช้ความร้อนในการต่อท่อ หมายถึงความต้องการซ่อมบำรุงที่น้อยลง วัสดุท่อทั่วไปจะต่อกันโดยใช้ข้อต่อ หัวจุก หรือตัวเชื่อมแบบกลไก และทั้งหมดนี้ต่างก็ทราบกันดีว่าเป็นปัจจัยให้เกิดการรั่วได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้มีการสูญเสียทรัพยากรเท่านั้น แต่ท่อที่รั่วนั้นยังทำให้เมืองสูญเสียงบประมาณอีกด้วย ระบบท่อ HDPE สามารถเชื่อมกันด้วยความร้อน ทำให้ได้จุดต่อถาวรที่ปราศจากการรั่ว ▪ ระบบท่อแต่เดิมจะติดตั้งโดยการตัดเปิด (ขุดหลุม) ทำให้เกิดการติดขัดและมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม HDPE สามารถติดตั้งด้วยวิธีดั้งเดิมนี้ หรือใช้เทคโนโลยีดันท่อลอดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนก็ได้ ในการติดตั้งแบบสอดท่อ คุณสมบัติวัตถุของท่อ HDPE นี้ทำให้คุณใช้ท่อที่เล็กลงซึ่งทำให้ผลลกระทบต่อพื้นดินน้อยลงกว่าสินค้าท่ออื่นๆ ท่อ HDPE สามารถติดตั้งด้วยเทคโนโลยีสอดท่อใต้ลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบ ถนน หรือเส้นทางต่างๆ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสาธารณะได้ ▪ ท่อ HDPE เชื่อมกันด้วยความร้อนซึ่งทำให้เกิดรอยต่อที่ปราศจากการรั่ว การเชื่อมด้วยความร้อนต้องใช้การทำความร้อนบนพื้นผิว HDPE ทั้งสองและนำมาต่อกันให้เชื่อมกันเป็นชิ้นเดียว ถาวร และเป็นระบบที่ไร้รอยรั่ว ไม่เหมือนกับกระบวนการเชื่อมสำหรับท่อพลาสติกอื่นๆ การเชื่อมของ HDPE นั้นได้รับการพิสูจน์แล้ว และถูกใช้ในอุตสาหกรรมแก๊สธรรมชาติเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ตัวอย่างเช่น 95% ของผู้จำหน่ายแก๊ซทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ได้ใช้การเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนด้วยความร้อน การรวมท่อ HDPE นั้นไม่ยาก และบุคคลสามารถฝึกในระหว่างกระบวนการได้เช่นกัน ▪ HDPE ไม่ก่อให้เกิดสารใดๆในระดับที่เป็นอันตรายสู่อากาศ พื้นดิน หรือสู่น้ำ...